Ngôn ngữ PHP - Hằng số

Hằng số trong PHP

Nếu biến là cái có thể thay đổi được thì ngược lại hằng là cái chúng ta không thể thay đổi được. Hằng trong PHP được định nghĩa bởi hàm define theo cú pháp : Cũng giống như biến, hằng được xem là hợp lệ khi đáp ứng được các yếu tố sau :

  • Hằng không có dấu $ ở trước tên.
  • Hằng có thể truy cập bất cứ vị trí nào trong mã lệnh.
  • Hằng chỉ được phép gán giá trị duy nhất 01 lần.
  • Hằng thường viết bằng chữ in để phân biệt với biến.

Cách khai báo
Để khai báo một hàng số chúng ta sử dụng cú pháp sau:

define('tên hằng', 'giá trị hằng')

Ví dụ: Tạo hằng MINSIZE để lưu lại giá trị kích thước file upload bé nhất

<?php
define('MINSIZE', 50);
// Xuất dữ liệu của hằng MINSIZE
echo MINSIZE;
?>

Xem ví dụ

Khi đặt tên lưu ý tránh các Hằng của hệ thống:

Tên hằng

Giá trị

__LINE__

Số dòng hiện tại khi gọi giá trị hằng __LINE__

__FILE__

Đường dẫn đến file được gọi hằng

__DIR__

Đường dẫn đến folder chứa file hiện hành

__CLASS__

Lớp được gọi trong lập trình OOP

__METHOD__

Phương thức được gọi trong lập trình OOP

__NAMESPACE__

Tên NAMESPACE trong lập trình OOP