Ngôn ngữ PHP - MySQLi Tạo DB

Dùng MySQLi tạo cơ sở dữ liệu

Để tạo cơ sở dữ liệu ta dùng ta có thể chọn 1 trong 2 cách sau:

 • mysqli_query()
 • PDO::__query()


Ví dụ:
 

<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "hiepsiit";
$conn = mysqli_connect($servername,$username,$password,$dbname);
if(!$conn){
  die('Kết nối thất bại:'.mysqli_connect_error());
}else{
  echo"kết nối thành công";
}

$sql = 'CREATE Database demo'; 
if(mysqli_query( $conn,$sql)){ 
 echo "Đã tạo thành công cơ sở dữ liệu."; 
}else{ 
echo "Không tạo được cơ sở dữ liệu ".mysqli_error($conn); 
} 
mysqli_close($conn); 

?>

Xuất ra kết quả:

kết nối thành công
Đã tạo thành công cơ sở dữ liệu.