Ngôn ngữ PHP - MySQLi Cập Nhật

Sử dụng MySQLi cập nhật dữ liệu trong bảng

Để Thêm dữ liệu vào bảng ta dùng ta có thể chọn 1 trong 2 cách sau:

 • mysqli_query()
 • PDO::__query()

Ví dụ:
 

<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "hiepsiit";
$conn = mysqli_connect($servername,$username,$password,$dbname);
if(!$conn){
  die('Kết nối thất bại:<br>'.mysqli_connect_error());
}else{
  echo"Kết nối thành công <br>";
}

$id=2; 
$name="Trần Thành Công"; 
$salary=80000; 
$sql = "update user set name=\"$name\", user_salary=$salary where id=$id"; 
if(mysqli_query($conn, $sql)){ 
 echo "Cập nhật thành công"; 
}else{ 
 echo "Cập nhật không thành công: ". mysqli_error($conn); 
} 
mysqli_close($conn); 
?>

Xuất kết quả:

Kết nối thành công 
Cập nhật thành công