Ngôn ngữ PHP - Kiểm tra dữ liệu PHP

Sau khi tạo xong form html, chúng ta phải kiểm tra ràng buộc form html, Bởi vì người dùng chưa chắc nhập đúng dữ liệu mà hệ thống mong muốn.
Khi người sử dụng gởi dữ liệu đến server, PHP có thể kiểm tra ràng buộc.
Trong form thường kiểm tra :

 • Giá trị số.
 • Giá trị rỗng.
 • Chiều dài chuỗi.
 • Email hợp lệ.
 • Giá trị có chứa thẻ html

.Ví dụ có Form đăng ký thông tin:
Trong form có 3 trường nhập liệu: Tên,  Email, Địa chỉ.


 

<!--registration.php-->


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Form đăng ký thông tin</title>
</head>

<body>

<style type="text/css" >
.errorMsg{border:1px solid red; }
.message{color: red; font-weight:bold; }
</style>

<form name= "registration" id= "registration" method= "post" action= "" >
<table width= "400" border= "0" align="center" cellpadding= "4" cellspacing= "1">
<tr><th colspan="2" align="center"> Đăng ký thông tin
</th></tr>
<tr><td colspan="2"><?php if (isset($errorMsg)) { echo "<p class='message'>" .$errorMsg. "</p>" ;} ?>
</td></tr>
<tr>
<td>Tên của bạn:</td>
<td><input name= "emp_name" type= "text" id="emp_name" value="<?php if(isset($emp_name)){echo $emp_name;} ?>"
 <?php if(isset($code) && $code == 1){echo "class=errorMsg" ;} ?> ></td>
</tr>
<tr>
<td>Email: </td>
<td><input name= "emp_email" type= "text" id= "emp_email" value="<?php if(isset($emp_email)){echo $emp_email; }?>"
<?php if(isset($code) && $code == 2){echo "class=errorMsg" ;}?> ></td>
</tr>
<tr>
<td>Địa chỉ: </td>
<td><textarea name= "emp_address" <?php if(isset($code) && $code == 3){echo "class=errorMsg" ;}?>> 
 <?php if(isset($emp_address)){echo $emp_address;} ?>
 </textarea></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td><input type= "submit" name= "Submit" value= "Submit" ></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

Xem ví dụ

Server kiểm tra nội dung

Đoạn mã sau được kiểm tra dữ liệu gởi lên server có đúng? và nên đặt trên đầu trang registration.php

<?php
if(isset($_POST['Submit'])){

$emp_name=trim($_POST["emp_name"]);
$emp_address=trim($_POST["emp_address"]);
$emp_email=trim($_POST["emp_email"]);

if($emp_name =="") {
 $errorMsg= "Lỗi : Xin vui lòng nhập tên của bạn.";
 $code= "1" ;
}
//check if email field is empty
elseif($emp_email == ""){
 $errorMsg= "Lỗi : Xin vui lòng nhập Email.";
 $code= "2";
} //check for valid email 
 elseif(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-][email protected]([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", $emp_email)){
 $errorMsg= 'Lỗi : Email của bạn không đúng.';
 $code= "2";
}

elseif($emp_address == "") {
 $errorMsg= "Lỗi : Xin vui lòng nhập địa chỉ.";
 $code= "3";
}
else{
 echo "Success";
 //final code will execute here.
}

}
?>