Ngôn ngữ PHP - Hàm tham trị

Trong PHP cho phép chúng ta truyền biến theo tham trị và tham chiếu. Truyền theo tham trị là giá trị biến không thay đổi sau khi hàm chạy  xong.
Trong ví dụ này ta có hàm Hello, ta truyền biến $str có giá trị “Xin chào” bên trong hàm có chuỗi “Tèo”. Nhưng nó chỉ Print câu xin chào.
 

<?php 
function hello($str2){ 
  $str2 .= 'Tèo'; 
} 
$str = 'Xin Chào'; 
hello($str); 
echo $str; 
?>  

Xem ví dụ

Xem thêm ví dụ về truyền theo tham trị

<?php
function increment ($i){
 $i++;
}
$i=100;
increment($i);
echo $i;
?>

Xem ví dụ