Java I/O - Lớp Console

Lớp Console trong java

Lớp Console trong java được sử dụng để lấy nội dung được nhập từ giao diện console. Nó cung cấp các phương thức để đọc văn bản và mật khẩu.

Nếu bạn đọc mật khẩu bằng cách sử dụng lớp Console, nó sẽ không được hiển thị cho người dùng.

Lớp java.io.Console được gắn với hệ thống điều khiển nội bộ. Lớp Console được giới thiệu từ jdk 1.5.

Hãy xem một ví dụ đơn giản để đọc văn bản từ console.

String text = System.console().readLine();
System.out.println("Text is: " + text);

Khai báo của lớp Console

Dưới đây là khi báo của lớp Java.io.Console:

public final class Console extends Object implements Flushable

Các phương thức của lớp Console trong java

Method Description
Reader reader() Nó được sử dụng để lấy ra đối tượng reader kết hợp với console
String readLine() Nó được sử dụng để đọc một dòng văn bản từ console.
String readLine(String fmt, Object... args) Nó cung cấp một dấu nhắc định dạng sau đó đọc dòng văn bản duy nhất từ console.
char[] readPassword() Nó được sử dụng để đọc mật khẩu không được hiển thị trên console.
char[] readPassword(String fmt, Object... args) Nó cung cấp một dấu nhắc định dạng sau đó đọc mật khẩu không được hiển thị trên console.
Console format(String fmt, Object... args) Nó được sử dụng để ghi một chuỗi định dạng cho console output stream.
Console printf(String format, Object... args) Nó được sử dụng để ghi một chuỗi vào console output stream.
PrintWriter writer() Nó được sử dụng để lấy ra đối tượng PrintWriter kết hợp với console.
void flush() Nó được sử dụng để xả console.

Làm thế nào để lấy ra đối tượng Console

Lớp System cung cấp một phương thức static console() trả về singleton instance của lớp Console.

public static Console console(){}

Hãy xem đoạn code để lấy instance của lớp Console.

Console c=System.console();

Ví dụ về lớp Console trong java

import java.io.Console;
 
public class ConsoleExample1 {
  public static void main(String args[]) {
    Console c = System.console();
    System.out.println("Enter your name: ");
    String n = c.readLine();
    System.out.println("Welcome " + n);
  }
}

Kết quả:

Enter your name: Toan Christ
Welcome Toan Christ

Ví dụ về đọc password với lớp Console trong java

import java.io.Console;
 
public class ConsoleExample2 {
  public static void main(String args[]) {
    Console c = System.console();
    System.out.println("Enter password: ");
    char[] ch = c.readPassword();
    // convert char array into string
    String pass = String.valueOf(ch);
    System.out.println("Password is: " + pass);
  }
}

Kết quả:

Enter password: 
Password is: 123456