Java I/O - Ghi file với lớp PrintWriter

Ghi file trong java với lớp PrintWriter

Lớp PrintWriter trong java là bản cài đặt của lớp Writer. Nó được sử dụng để ghi các định dạng đại diện của các đối tượng vào stream hướng văn bản.

Khai báo của lớp PrintWriter

Dưới đây là khi báo của lớp Java.io.PrintWriter:

public class PrintWriter extends Writer

Các phương thức của lớp PrintWriter

Phương thức Mô tả
void println(boolean x) Nó được sử dụng để in giá trị boolean.
void println(char[] x) Nó được sử dụng để in một mảng các ký tự.
void println(int x) Nó được sử dụng để in giá trị int.
PrintWriter append(char c) Nó được sử dụng để nối thêm ký tự được chỉ định với writer.
PrintWriter append(CharSequence ch) Nó được sử dụng để nối thêm chuỗi ký tự được chỉ định với writer.
PrintWriter append(CharSequence ch, int start, int end) Nó được sử dụng để nối thêm một dãy con của ký tự đã chỉ định với writer.
boolean checkError() Nó được sử dụng để xả stream và kiểm tra tình trạng lỗi của nó.
protected void setError() Nó được sử dụng để chỉ ra rằng một lỗi xảy ra.
protected void clearError() Nó được sử dụng để xóa trạng thái lỗi của một stream.
PrintWriter format(String format, Object... args) Nó được sử dụng để viết một chuỗi định dạng tới writer bằng cách sử dụng các đối số được chỉ định và định dạng chuỗi.
void print(Object obj) Nó được sử dụng để in một object.
void flush() Nó được sử dụng để xả stream.
void close() Nó được sử dụng để đóng stream.

Ví dụ về ghi file trong java với lớp PrintWriter

Hãy xem ví dụ đơn giản để ghi dữ liệu trên console và trong file văn bản testout.txt sử dụng lớp Java PrintWriter.

import java.io.File;
import java.io.PrintWriter;
 
public class PrintWriterExample {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    // Dữ liệu được ghi trên Console sử dụng lớp PrintWriter
    PrintWriter writer = new PrintWriter(System.out);
    writer.write("hiepsiit.com: ");
    writer.flush();
    writer.close();
    // Dữ liệu được ghi vào File sử dụng PrintWriter
    PrintWriter writer1 = null;
    writer1 = new PrintWriter(new File("D:\\testout.txt"));
    writer1.write("Java, Spring, Hibernate, Android, PHP, ...");
    writer1.flush();
    writer1.close();
  }
}

 Output trên console:

hiepsiit.com

testout.txt:

Java, Spring, Hibernate, Android, PHP, ...