Java I/O - Ghi file với lớp PrintStream

Ghi file trong java với lớp PrintStream

Lớp PrintStream trong java cung cấp các phương thức để ghi dữ liệu vào một stream khác. Lớp PrintStream tự động làm sạch dữ liệu vì vậy không cần gọi phương thức flush(). Hơn nữa, các phương thức của nó không ném ngoại lệ IOException.

Khai báo của lớp PrintStream

Dưới đây là khi báo của lớp Java.io.PrintStream:

public class PrintStream extends FilterOutputStream implements Closeable. Appendable

Các phương thức của lớp PrintStream

Method Description
void print(boolean b) Nó in giá trị boolean đã chỉ định.
void print(char c) Nó in giá trị char đã chỉ định.
void print(char[] c) Nó in các giá trị mảng ký tự được chỉ định.
void print(int i) Nó in giá trị int được chỉ định.
void print(long l) Nó in các giá trị long được chỉ định.
void print(float f) Nó in các giá trị float được chỉ định.
void print(double d) Nó in các giá trị double được chỉ định.
void print(String s) Nó in các giá trị string được chỉ định.
void print(Object obj) Nó in các giá trị object được chỉ định.
void println(boolean b) Nó in giá trị boolean đã chỉ định và xuống dòng.
void println(char c) Nó in giá trị char đã chỉ định và xuống dòng.
void println(char[] c) Nó in giá trị của mảng ký tự đã chỉ định và xuống dòng.
void println(int i) INó in giá trị int đã chỉ định và xuống dòng.
void println(long l) Nó in giá trị long đã chỉ định và xuống dòng.
void println(float f) Nó in giá trị float đã chỉ định và xuống dòng.
void println(double d) Nó in giá trị double đã chỉ định và xuống dòng.
void println(String s) Nó in giá trị string đã chỉ định và xuống dòng..
void println(Object obj) Nó in giá trị object đã chỉ định và xuống dòng..
void println() Nó chỉ xuống dòng.
void printf(Object format, Object... args) Nó ghi chuỗi định dạng cho stream hiện tại.
void printf(Locale l, Object format, Object... args) Nó ghi chuỗi định dạng cho stream hiện tại theo vị trí (Locale).
void format(Object format, Object... args) Nó ghi chuỗi định dạng cho stream hiện tại sử dụng định dạng đã chỉ định.
void format(Locale l, Object format, Object... args) Nó ghi chuỗi định dạng cho stream hiện tại theo vị trí (Locale) sử dụng định dạng đã chỉ định.

Ví dụ về ghi file trong java với lớp PrintStream

Trong ví dụ này, chúng ta chỉ đơn giản là ghi vào file số nguyên và giá trị chuỗi.

import java.io.FileOutputStream;
import java.io.PrintStream;
 
public class PrintStreamExample {
  public static void main(String args[]) throws Exception {
    FileOutputStream fout = new FileOutputStream("D:\\testout.txt ");
    PrintStream pout = new PrintStream(fout);
    pout.println(2016);
    pout.println("Hello Java");
    pout.println("Welcome to Java");
    pout.close();
    fout.close();
    System.out.println("Success...");
  }
}

 Output:

Success...

Nội dung file testout.txt:

2016
Hello Java
Welcome to Java