Java I/O - Ghi file với lớp FilterOutputStream

Ghi file trong java với lớp FilterOutputStream

Lớp FilterOutputStream trong java extends lớp OutputStream. Nó cung cấp các lớp con khác nhau như BufferedOutputStream và DataOutputStream để cung cấp các chức năng bổ sung. Vì vậy, nó ít được sử dụng riêng lẻ.

Khai báo của lớp FilterOutputStream

Dưới đây là khi báo của lớp Java.io.FilterOutputStream:

public class FilterOutputStream extends OutputStream

Các phương thức của lớp FilterOutputStream

Phương thức Mô tả
void write(int b) Nó được sử dụng để ghi byte được chỉ định đến output stream.
void write(byte[] ary) It is used to ghi ary.length byte to the output stream.
void write(byte[] b, int off, int len) Nó được sử dụng để ghi len bytes từ off đến output stream.
void flush() Nó được sử dụng để xả output stream.
void close() Nó được sử dụng để đóng output stream.

Ví dụ về ghi file trong java với lớp FilterOutputStream 

import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FilterOutputStream;
import java.io.IOException;
 
public class FilterOutputStreamExample {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    FileOutputStream file = null;
    FilterOutputStream filter = null;
    try {
      file = new FileOutputStream(new File("D:\\testout.txt"));
      filter = new FilterOutputStream(file);
      String s = "Welcome to java.";
      byte b[] = s.getBytes();
      filter.write(b);
      filter.flush();
      System.out.println("Success...");
    } catch (IOException ex) {
      ex.printStackTrace();
    } finally {
      filter.close();
      file.close();
    }
  }
}

Output:

Success...

Nội dung của file "testout.txt":

Welcome to java.