Java I/O - Ghi file với lớp FileWriter

Ghi file trong java với lớp FileWriter

Lớp FileWriter trong java được sử dụng để ghi các dữ liệu theo định dạng ký tự vào một file.

Không giống như lớp FileOutputStream, khi ghi dữ liệu bạn không cần phải chuyển đổi chuỗi thành mảng byte vì nó cung cấp phương thức để viết chuỗi trực tiếp.

Khai báo của lớp FileWriter

Dưới đây là khi báo của lớp Java.io.FileWriter:

public class FileWriter extends OutputStreamWriter

Các constructor của lớp FileWriter

Constructor Mô tả
FileWriter(String file) Tạo ra một file mới với giá trị truyền vào là tên file.
FileWriter(File file) Tạo ra một file mới với giá trị truyền vào là đối tượng file.

Các phương thức của lớp FileWriter

Phương thức Mô tả
void write(String text) Nó được sử dụng để ghi string vào FileWriter.
void write(char c) Nó được sử dụng để ghi char vào FileWriter.
void write(char[] c) Nó được sử dụng để ghi mảng char vào FileWriter.
void flush() Nó được sử dụng để xả dữ liệu của FileWriter.
void close() Nó được sử dụng để đóng FileWriter.

Ví dụ về ghi file trong java với lớp FileWriter

Trong ví dụ này, chúng ta ghi dữ liệu vào file testout.txt bằng lớp Java FileWriter.

import java.io.FileWriter;
 
public class FileWriterExample {
  public static void main(String args[]) {
    try {
      FileWriter fw = new FileWriter("D:\\testout.txt");
      fw.write("Welcome to java.");
      fw.close();
    } catch (Exception e) {
      System.out.println(e);
    }
    System.out.println("Success...");
  }
}

 Output:

Success...

testout.txt:

Welcome to java