Java I/O - Đọc file với lớp CharArrayReader

Đọc file trong java với lớp CharArrayReader

CharArrayReader gồm có hai từ: CharArray và Reader. Lớp CharArrayReader trong java được sử dụng để đọc mảng ký tự như là một trình đọc (Reader). Nó kế thừa lớp Reader.

Khai báo của lớp CharArrayReader

Dưới đây là khi báo của lớp Java.io.CharArrayReader:

public class CharArrayReader extends Reader

Các phương thức của lớp BufferedReader

Phương thức Mô tả
int read() Nó được sử dụng để đọc một ký tự duy nhất
int read(char[] b, int off, int len) Nó được sử dụng để đọc các ký tự là một phần của một mảng.
boolean ready() Nó được sử dụng để kiểu tra liệu đã sẵn sàng để đọc.
boolean markSupported() Nó được sử dụng để kiểm tra xem có hỗ trợ phương thức mark() không.
long skip(long n) Nó được sử dụng để bỏ qua n ký tự trong input stream.
void mark(int readAheadLimit) Nó được sử dụng để đánh dấu vị trí hiện tại trong the stream.
void reset() Nó được sử dụng để thiết lập lại stream đến vị trí được đánh dấu gần đây nhất.
void close() Nó được sử dụng để đóng stream.

Ví dụ về đọc file trong java với lớp CharArrayReader

Hãy xem ví dụ đơn giản để đọc một ký tự sử dụng lớp Java CharArrayReader.

 

import java.io.CharArrayReader;
 
public class CharArrayExample {
  public static void main(String[] ag) throws Exception {
    char[] ary = { 'j', 'a', 'v', 'a', 't', 'p', 'o', 'i', 'n', 't' };
    CharArrayReader reader = new CharArrayReader(ary);
    int k = 0;
    // Read until the end of a file
    while ((k = reader.read()) != -1) {
      char ch = (char) k;
      System.out.print(ch + " : ");
      System.out.println(k);
    }
  }
}

Output:

j : 106
a : 97
v : 118
a : 97
t : 116
p : 112
o : 111
i : 105
n : 110
t : 116