Hướng đối tượng Java - Quản lý thư viện

Quản lý thư viện

Một thư viện cần quản lý các tài liệu bao gồm Sách, Tạp chí, Báo. Mỗi tài liệu gồm có các thuộc tính sau: Mã tài liệu(Mã tài liệu là duy nhất), Tên nhà xuất bản, số bản phát hành.

Các loại sách cần quản lý thêm các thuộc tính: tên tác giả, số trang.

Các tạp chí cần quản lý thêm: Số phát hành, tháng phát hành.

Các báo cần quản lý thêm: Ngày phát hành.

Yêu cầu 1: Xây dựng các lớp để quản lý tài liệu cho thư viện một cách hiệu quả.

Yêu cầu 2: Xây dựng lớp QuanLySach có các chức năng sau

 • Thêm mới tài liêu: Sách, tạp chí, báo.
 • Xoá tài liệu theo mã tài liệu.
 • Hiện thị thông tin về tài liệu.
 • Tìm kiếm tài liệu theo loại: Sách, tạp chí, báo.
 • Thoát khỏi chương trình.

1. Xây dựng lớp Document.java 

package b2;

public class Document {
  protected String id;
  protected String nxb;
  protected int number;

  public Document(String id, String nxb, int number) {
    this.id = id;
    this.nxb = nxb;
    this.number = number;
  }

  public String getId() {
    return id;
  }

  public void setId(String id) {
    this.id = id;
  }

  public String getNxb() {
    return nxb;
  }

  public void setNxb(String nxb) {
    this.nxb = nxb;
  }

  public int getNumber() {
    return number;
  }

  public void setNumber(int number) {
    this.number = number;
  }
}

2. Xây dựng lớp Journal.java

package b2;

public class Journal extends Document {

  private int issueNumber;
  private int monthIssue;

  public Journal(String id, String nxb, int number, int issueNumber, int monthIssue) {
    super(id, nxb, number);
    this.issueNumber = issueNumber;
    this.monthIssue = monthIssue;
  }

  public int getIssueNumber() {
    return issueNumber;
  }

  public void setIssueNumber(int issueNumber) {
    this.issueNumber = issueNumber;
  }

  public int getMonthIssue() {
    return monthIssue;
  }

  public void setMonthIssue(int monthIssue) {
    this.monthIssue = monthIssue;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Journal{" +
        "issueNumber=" + issueNumber +
        ", monthIssue=" + monthIssue +
        ", id='" + id + '\'' +
        ", nxb='" + nxb + '\'' +
        ", number='" + number + '\'' +
        '}';
  }
}

3. Xây dựng lớp ManagerDocument.java

package b2;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class ManagerDocument {
  List<Document> documents;

  public ManagerDocument() {
    this.documents = new ArrayList<>();
  }

  public void addDocument(Document document) {
    this.documents.add(document);
  }

  public boolean deleteDocument(String id) {
    Document doc = this.documents.stream()
        .filter(document -> document.getId().equals(id))
        .findFirst().orElse(null);
    if (doc == null) {
      return false;
    }
    this.documents.remove(doc);
    return true;
  }

  public void showInfor() {
    this.documents.forEach(documents -> System.out.println(documents.toString()));
  }

  public void searchByBook() {
    this.documents.stream().filter(doc -> doc instanceof Book).forEach(doc -> System.out.println(doc.toString()));
  }

  public void searchByNewspaper() {
    this.documents.stream().filter(doc -> doc instanceof Newspaper).forEach(doc -> System.out.println(doc.toString()));
  }

  public void searchByJournal() {
    this.documents.stream().filter(doc -> doc instanceof Journal).forEach(doc -> System.out.println(doc.toString()));
  }

4. Xây dựng lớp Newspaper.java

package b2;

public class Newspaper extends Document {
  private int dayIssue;

  public Newspaper(String id, String nxb, int number, int dayIssue) {
    super(id, nxb, number);
    this.dayIssue = dayIssue;
  }

  public int getDayIssue() {
    return dayIssue;
  }

  public void setDayIssue(int dayIssue) {
    this.dayIssue = dayIssue;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Newspaper{" +
        "dayIssue=" + dayIssue +
        ", id='" + id + '\'' +
        ", nxb='" + nxb + '\'' +
        ", number='" + number + '\'' +
        '}';
  }
}

5. Xây dựng lớp Main.java

package b2;

import b1.ManagerOfficer;

import java.util.Scanner;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    ManagerDocument managerDocument = new ManagerDocument();
    while (true) {
      System.out.println("Application Manager Document");
      System.out.println("Enter 1: To insert document");
      System.out.println("Enter 2: To search document by category: ");
      System.out.println("Enter 3: To show information documents");
      System.out.println("Enter 4: To remove document by id");
      System.out.println("Enter 5: To exit:");
      String line = scanner.nextLine();
      switch (line) {
        case "1": {
          System.out.println("Enter a: to insert Book");
          System.out.println("Enter b: to insert Newspaper");
          System.out.println("Enter c: to insert Journal");
          String type = scanner.nextLine();
          switch (type) {
            case "a": {
              System.out.print("Enter ID: ");
              String id = scanner.nextLine();
              System.out.print("Enter nxb:");
              String nxb = scanner.nextLine();
              System.out.print("Enter number: ");
              int number = scanner.nextInt();
              System.out.print("Enter author: ");
              scanner.nextLine();
              String author = scanner.nextLine();
              System.out.print("Enter page number: ");
              int pageNumber = scanner.nextInt();
              Document book = new Book(id, nxb, number, author, pageNumber);
              managerDocument.addDocument(book);
              System.out.println(book.toString());
              scanner.nextLine();
              break;

            }
            case "b": {
              System.out.print("Enter ID: ");
              String id = scanner.nextLine();
              System.out.print("Enter nxb:");
              String nxb = scanner.nextLine();
              System.out.print("Enter number: ");
              int number = scanner.nextInt();
              System.out.print("Enter Day issue: ");
              int dayIssue = scanner.nextInt();
              Document newspaper = new Newspaper(id, nxb, number, dayIssue);
              managerDocument.addDocument(newspaper);
              System.out.println(newspaper.toString());
              scanner.nextLine();
              break;
            }
            case "c": {
              System.out.print("Enter ID: ");
              String id = scanner.nextLine();
              System.out.print("Enter nxb:");
              String nxb = scanner.nextLine();
              System.out.print("Enter number: ");
              int number = scanner.nextInt();
              System.out.print("Enter issue number : ");
              int issueNumber = scanner.nextInt();
              System.out.print("Enter issue month : ");
              int issueMonth = scanner.nextInt();
              Document journal = new Journal(id, nxb, number, issueNumber, issueMonth);
              managerDocument.addDocument(journal);
              System.out.println(journal.toString());
              scanner.nextLine();
              break;
            }
            default:
              break;
          }
          break;
        }
        case "2": {
          System.out.println("Enter a to search book");
          System.out.println("Enter b to search newspaper");
          System.out.println("Enter a to search journal");
          String choise = scanner.nextLine();
          switch (choise) {
            case "a": {
              managerDocument.searchByBook();
              break;
            }
            case "b": {
              managerDocument.searchByNewspaper();
              break;
            }
            case "c":
              managerDocument.searchByJournal();
              break;
            default:
              System.out.println("Invalid");
              break;
          }
          break;
        }
        case "3": {
          managerDocument.showInfor();
          break;
        }
        case "4": {
          System.out.print("Enter id to remove: ");
          String id = scanner.nextLine();
          System.out.println(managerDocument.deleteDocument(id) ? "Success" : "Fail");
        }
        break;
        case "5": {
          return;
        }
        default:
          System.out.println("Invalid");
          continue;
      }

    }
  }

}