Hướng đối tượng Java - Quản lý thanh toán tiền lương

Quản lý thanh toán tiền lương

Khoa CNTT – DHKHTN cần quản lý việc thanh toán tiền lương cho các cán bộ giá viên trong khoa. Để quản lý được, khoa cần các thông tin sau:

Với mỗi cán bộ giáo viên có các thông tin sau: lương cứng, lương thưởng, tiền phạt, lương thực lĩnh, và các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi, quê quán, mã số giáo viên.

Yêu cầu 1: Xây dựng lớp Nguoi để quản lý các thông tin cá nhân của mỗi giáo viên.

Yêu cầu 2: Xây dựng lớp CBGV để quản lý các thông tin của các cán bộ giáo viên.

Yêu cầu 3: Xây dựng các phương thức thêm, xoá các cán bộ giáo viên theo mã số giáo viên.

Yêu cầu 4: Tính lương thực lĩnh cho giáo viên: Lương thực = Lương cứng + lương thưởng – lương phạt.

 

1. Xây dựng lớp Teacher.java

package b7;

public class Teacher {
  private double salary;
  private double bonus;
  private double penaty;
  private double realSalary;
  private String name;
  private int age;
  private String hometown;
  private String id;


  public Teacher(double salary, double bonus, double penaty, double realSalary, String name, int age, String hometown, String id) {
    this.salary = salary;
    this.bonus = bonus;
    this.penaty = penaty;
    this.realSalary = realSalary;
    this.name = name;
    this.age = age;
    this.hometown = hometown;
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public String getHometown() {
    return hometown;
  }

  public void setHometown(String hometown) {
    this.hometown = hometown;
  }

  public String getId() {
    return id;
  }

  public void setId(String id) {
    this.id = id;
  }

  public double getSalary() {
    return salary;
  }

  public void setSalary(double salary) {
    this.salary = salary;
  }

  public double getBonus() {
    return bonus;
  }

  public void setBonus(double bonus) {
    this.bonus = bonus;
  }

  public double getPenaty() {
    return penaty;
  }

  public void setPenaty(double penaty) {
    this.penaty = penaty;
  }

  public double getRealSalary() {
    return realSalary;
  }

  public void setRealSalary(double realSalary) {
    this.realSalary = realSalary;
  }
}

2. Xây dựng lớp ManagerTeacher.java

package b7;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class ManagerTeacher {
  private List<Teacher> teachers;

  public ManagerTeacher() {
    this.teachers = new ArrayList<>();
  }

  public void add(Teacher teacher) {
    this.teachers.add(teacher);
  }

  public boolean deleteById(String id) {
    Teacher teacher = this.teachers.stream().filter(t -> t.getId().equals(id)).findFirst().orElse(null);
    if (teacher == null) {
      return false;
    }
    this.teachers.remove(teacher);
    return true;
  }

  public double getSalary(String id) {
    Teacher teacher = this.teachers.stream().filter(t -> t.getId().equals(id)).findFirst().orElse(null);
    if (teacher == null) {
      return 0;
    }
    return teacher.getSalary() + teacher.getBonus() + teacher.getPenaty();
  }
}

3. Xây dựng lớp Main.java

package b7;

import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    ManagerTeacher managerTeacher = new ManagerTeacher();
    while (true) {
      // show input for user choise
      // 1 to insert
      // 2 to remove => input id. output boolean
      // 4 get salary => input id. output double
      // 5 exit => return

    }
  }

}