Hướng đối tượng Java - Quản lý tài khoản ngân hàng

Quản lý tài khoản ngân hàng

Ngân hàng ABC muốn lưu trữ thông tin của mỗi tài khoản như sau:

Mỗi tài khoản chứa các thông tin:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Số tài khoản ( Kiểu long)
 • Tên tài khoản (kiểu chuỗi)
 • Số tiền trong tài khoản (kiểu double)

Thiết kế lớp Account để lưu trữ các thông tin, lớp bao gồm các phương thức sau:

 • Constructor: Có 2 constructor ( mặc định và đầy đủ tham số)
 • Các phương thức get, set cho từng thuộc tính
 • Phương thức toString để trả về chuỗi chứa toàn bộ thông tin tài khoản, yêu cầu định dạng tiền tệ.

Thêm các thông tin sau vào lớp Account:

 • Hằng số lãi suất có giá trị khởi tạo 0.035
 • Constructor có 2 đối số: số tài khoản, tên tài khoản. Constructor này sẽ khởi tạo số tiền mặc định là 50
 • Phương thức nạp tiền vào tài khoản: Lấy số tiền hiện tại trong tài khoản + số tiền nạp vào
 • Phương thức rút tiền: Lấy số tiền hiện tại trong tài khoản – (số tiền muốn rút+phí rúttiền)
 • Phương thức đáo hạn: Mỗi lần đến kỳ đáo hạn thì số tiền trong tài khoản = số tiền trong tài khoản + số tiền trong tài khoản * LAISUAT
 • Phương thức chuyển khoản từ tài khoản này sang tài khoản khác

Chú ý: Mỗi thao tác phải kiểm tra số tiền nạp, rút, chuyển có hợp lệ hay không? (VD: tiền nhập vào <0, tiền rút nhiều hơn tiền trong tài khoản thì thông báo không hợp lệ và yêu cầu nhập lại)


hướng dẫn:

Chúng ta sẽ lần lượt thực hiện theo các yêu cầu của bài toán:

 • Đầu tiên chúng ta sẽ tạo class Account với các thuộc tính soTK, tenTK, soTienTrongTK.
 • Tạo các constructor mặc định và constructor có tham số.
 • Tạo các phương thức getter và setter.
 • khởi tạo phương thức toString để hiển thị kết quả dưới dạng chuỗi.
 • Khởi tạo phương thức nạp tiền với điều kiện số tiền phải lớn hơn hoặc bằng 0.
 • Khởi tạo phương thức rút tiền với điều kiện số tiền rút phải bé hơn hoặc bằng số tiền có trong tài khoản + phí.
 • Khởi tạo phương thức đáo hạn.
 • Khởi tạo phương thức in kết quả theo Format.
 • Tiếp đến chúng ta sẽ tạo class Main với các Menu theo yêu cầu của đề bài và gọi các phương thức đã tạo ở class Account.

Account.java

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
/**
 * 
 */
import java.text.NumberFormat;
import java.util.Scanner;

public class Account {
  //khai báo các thuộc tính
  private long soTK;
  private String tenTK;
  private double soTienTrongTK;

  Scanner sc = new Scanner(System.in);

  //khởi tạo constructor mặc định
  public Account() {
  }

  //khởi tạo constructor có tham số
  public Account(long soTK, String tenTK, double soTienTrongTK) {
    this.soTK = soTK;
    this.tenTK = tenTK;
    this.soTienTrongTK = soTienTrongTK;
  }

  //-------------------begin getter and setter--------------------
  public long getSoTK() {
    return this.soTK;
  }

  public void setSoTK(long soTK) {
    this.soTK = soTK;
  }

  public String getTenTK() {
    return this.tenTK;
  }

  public void setTenTK(String tenTK) {
    this.tenTK = tenTK;
  }

  public double getSoTienTrongTK() {
    return this.soTienTrongTK;
  }

  public void setSoTienTrongTK(double soTienTrongTK) {
    this.soTienTrongTK = soTienTrongTK;
  }

  //-------------------end getter and setter--------------------
  @Override
  public String toString() {
    // TODO Auto-generated method stub
    NumberFormat currencyEN = NumberFormat.getCurrencyInstance();
    String str1 = currencyEN.format(soTienTrongTK);
    return soTK + "-" + tenTK + "-" + str1;
  }

  //khởi tạo phương thức nạp tiền
  public double napTien() {
    double nap;
    System.out.print("Nhập số tiền bạn cần nạp: ");
    nap = sc.nextDouble();
    //nếu số tiền nạp vào lớn hơn 0 thì hợp lệ
    if (nap >= 0) {
      soTienTrongTK = nap + soTienTrongTK;
      NumberFormat currencyEN = NumberFormat.getCurrencyInstance();
      String str1 = currencyEN.format(nap);
      System.out.println("bạn vừa nạp " + str1 + " vào tài khoản.");
    } else {//ngược lại nếu số tiền nộp vào bé hơn 0 thì không hợp lệ
      System.out.println("Số tiền nạp vào không hợp lệ!");
    }
    return nap;
  }

  //khởi tạo phương thức rút tiền
  public double rutTien() {
    double phi = 5;
    double rut;
    System.out.print("Nhập số tiền bạn cần rút: ");
    rut = sc.nextDouble();
    //nếu số tiền rút bé hơn hoặc bằng số tiền còn trong tài khoản + phí thì hợp lệ
    if (rut <= (soTienTrongTK - phi)) {
      soTienTrongTK = soTienTrongTK - (rut + phi);
      NumberFormat currencyEN = NumberFormat.getCurrencyInstance();
      String str1 = currencyEN.format(rut);
      System.out.println("Bạn vừa rút " + str1 + "Đ từ tài khoản. Phí là $5.");
    } else {//ngược lại nếu số tiền rút lớn hơn số tiền có trong tài khoản thì không hợp lệ
      System.out.println("Số tiền muốn rút không hợp lệ!");
      return rutTien();
    }
    return rut;
  }

  //khởi tạo phương thức đáo hạn
  public double daoHan() {
    double laiSuat = 0.035;
    soTienTrongTK = soTienTrongTK + soTienTrongTK * laiSuat;
    NumberFormat currencyEN = NumberFormat.getCurrencyInstance();
    String str1 = currencyEN.format(soTienTrongTK);
    System.out.println("Bạn vừa được " + str1 + " từ đáo hạn 1 tháng");
    return soTienTrongTK;
  }

  //khởi tạo phương thức in kết quả ra màn hình
  void inTK() {
    NumberFormat currencyEN = NumberFormat.getCurrencyInstance();
    String str1 = currencyEN.format(soTienTrongTK);
    System.out.printf("%-10d %-20s %-20s \n", soTK, tenTK, str1);
  }
}

 Main

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
/**
 *
 *
 */
import java.util.Scanner;
public class Main {
  static Scanner sc = new Scanner(System.in);
  static void nhapTK(Account tk) {
    System.out.println("Nhập số tài khoản: ");
    tk.setSoTK(sc.nextInt());
    sc.nextLine();
    System.out.println("Nhập tên tài khoản: ");
    tk.setTenTK(sc.nextLine());
    tk.setSoTienTrongTK(50);
  }
  public static void main(String[] args) {
    Account a[] = null;
    int k, b, n = 0;
    long s, d, c, f;
    boolean flag = true;
    do {
      System.out.println("Bạn chọn làm gì: ");
      System.out.println("1.Nhập thông tin của các khách hàng\n"
          + "2.Xuất danh sách thông tin của các khách hàng\n" + "3.Nạp tiền\n" + "4.Rút tiền\n"
          + "5.Đáo hạn\n" + "6.Chuyển khoản\n" + "Số khác để thoát");
      b = sc.nextInt();
      switch (b) {
        case 1:
          System.out.println("Nhập số lượng khách hàng bạn muốn nhập: ");
          n = sc.nextInt();
          a = new Account[n];
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("Khách hàng số: " + (i+1));
            a[i] = new Account();
            nhapTK(a[i]);
          }
          break;
        case 2:
          System.out.printf("%-10s %-20s %-20s\n", "Số TK", "Tên TK", "Số tiền trong TK");
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            a[i].inTK();
          }
          break;
        case 3:
          System.out.println("Nhập số tài khoản khách hàng cần nạp tiền: ");
          s = sc.nextLong();
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            d = a[i].getSoTK();
            if (s == d) {
              System.out.println("Bạn chọn tài khoản: " + d);
              a[i].napTien();
            } else {
              System.out.println("");
            }
          }
          break;
        case 4:
          System.out.println("Nhập số tài khoản khách hàng cần rút tiền: ");
          s = sc.nextLong();
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            d = a[i].getSoTK();
            if (s == d) {
              System.out.println("Bạn chọn tài khoản: " + d);
              a[i].rutTien();
            }
          }
          break;
        case 5:
          System.out.println("Nhập số tài khoản khách hàng cần đáo hạn: ");
          s = sc.nextLong();
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            d = a[i].getSoTK();
            if (s == d) {
              System.out.println("Bạn chọn tài khoản: " + d);
              a[i].daoHan();
            } else {
              System.out.println("");
            }
          }
          break;
        case 6:
          double chuyen,
              nhan,
              tienChuyen;
          System.out.print("Nhập số tài khoản khách hàng chuyển tiền: ");
          s = sc.nextLong();
          System.out.print("Nhập số tài khoản khách hàng nhận tiền: ");
          c = sc.nextLong();
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            d = a[i].getSoTK();
            if (s == d) {
              chuyen = a[i].getSoTienTrongTK();
              for (int j = 0; j < n; j++) {
                f = a[j].getSoTK();
                if (c == f) {
                  nhan = a[j].getSoTienTrongTK();
                  System.out.println("Nhập số tiền cần chuyển");
                  tienChuyen = sc.nextDouble();
                  if (tienChuyen <= chuyen) {
                    chuyen = chuyen - tienChuyen;
                    nhan = nhan + tienChuyen;
                    a[i].setSoTienTrongTK(chuyen);
                    a[j].setSoTienTrongTK(nhan);
                    System.out.println("Tài khoản số " + d + " vừa chuyển: $" + tienChuyen);
                    System.out.println("Tài khoản số " + f + " vừa nhận: $" + tienChuyen);
                  } else {
                    System.out.println("Số tiền nhập không hợp lệ!");
                  }
                } else {
                  System.out.println("");
                }
              }
            } else {
              System.out.println("");
            }
          }
          break;
        default:
          System.out.println("Bye!!");
          flag = false;
          break;
      }
    } while (flag);
  }
}

Kết quả: Chúng ta sẽ đi lần lượt các Menu:

Menu của chương trình:

count 1 JPG