Hướng đối tượng Java - Quản lý hồ sơ học sinh THPT

Quản lý hồ sơ học sinh THPT

Để quản lý hồ sơ học sinh của trường THPT nhà trường cần các thông tin sau: Lớp,  và các thông tin về cá nhân của mỗi học sinh.

Mỗi học sinh có các thông tin sau: Họ tên, tuổi, quê quán.

Yêu cầu 1: Xây dựng HocSinh để quản lý thông tin của mỗi học sinh.

Yêu cầu 2: Xây dựng các phương thức thêm, hiển thị thông tin của mỗi học sinh.

Yêu cầu 3: Cài đặt chương trình có các chức năng sau:

 • Thêm học sinh mới.
 • Hiện thị các học sinh 20 tuổi.
 • Cho biết số lượng các học sinh có tuổi là 23 và quê ở DN.

1. Xây dựng lớp School.java 

package b6;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;

public class School {
  private List<Student> students;

  public School() {
    this.students = new ArrayList<>();
  }

  public void add(Student student) {
    this.students.add(student);
  }

  public List<Student> getStudent20YearOld() {
    return this.students.stream().filter(student -> student.getAge() == 20).collect(Collectors.toList());
  }

  public long countStudent23YearOldInDN() {
    return this.students.stream().filter(student -> student.getAge() == 23 && student.getHometown().equals("DN")).count();
  }
}

2. Xây dựng lớp Student.java 

package b6;

public class Student {
  private String name;
  private int age;
  private String hometown;
  private int classStudent;

  public Student(String name, int age, String hometown, int classStudent) {
    this.name = name;
    this.age = age;
    this.hometown = hometown;
    this.classStudent = classStudent;
  }

  public int getClassStudent() {
    return classStudent;
  }

  public void setClassStudent(int classStudent) {
    this.classStudent = classStudent;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public String getHometown() {
    return hometown;
  }

  public void setHometown(String hometown) {
    this.hometown = hometown;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" +
        "name='" + name + '\'' +
        ", age=" + age +
        ", hometown='" + hometown + '\'' +
        '}';
  }
}

3. Xây dựng lớp Main.java 

package b6;

import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    School school = new School();

    // add Student to school by func add(). for ex: school.add(new Student(// infor);

    school.getStudent20YearOld();

    school.countStudent23YearOldInDN();
  }
}