Hướng đối tượng Java - Quản lý cán bộ

Quản lý cán bộ

Một đơn vị sản xuất gồm có các cán bộ là công nhân, kỹ sư, nhân viên. Mỗi cán bộ cần quản lý các dữ liệu: Họ tên, tuổi, giới tính(name, nữ, khác), địa chỉ.

 • Cấp công nhân sẽ có thêm các thuộc tính riêng: Bậc (1 đến 10).
 • Cấp kỹ sư có thuộc tính riêng: Nghành đào tạo.
 • Các nhân viên có thuộc tính riêng: công việc.

Yêu cầu 1: Xây dựng các lớp CongNhanKySuNhanVien kế thừa từ lớp CanBo.

Yêu cầu 2: Xây dựng lớp QLCB(quản lý cán bộ) cài đặt các phương thức thực hiện các chức năng sau:

 • Thêm mới cán bộ.
 • Tìm kiếm theo họ tên.
 • Hiện thị thông tin về danh sách các cán bộ.
 • Thoát khỏi chương trình.

1. Xây dựng lớp Worker.java

package b1;

import java.time.LocalDate;

public class Worker extends Officer {
  private int level;

  public Worker(String name, int age, String gender, String address, int level) {
    super(name, age, gender, address);
    this.level = level;
  }

  public int getLevel() {
    return level;
  }

  public void setLevel(int level) {
    this.level = level;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Worker{" +
        "level=" + level +
        ", name='" + name + '\'' +
        ", age=" + age +
        ", gender='" + gender + '\'' +
        ", address='" + address + '\'' +
        '}';
  }
}

2. Xây dựng lớp Staff.java

package b1;

import java.time.LocalDate;

public class Staff extends Officer {
  private String task;
  public Staff(String name, int age, String gender, String address, String task) {
    super(name, age, gender, address);
    this.task = task;
  }

  public String getTask() {
    return task;
  }

  public void setTask(String task) {
    this.task = task;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Staff{" +
        "task='" + task + '\'' +
        ", name='" + name + '\'' +
        ", age=" + age +
        ", gender='" + gender + '\'' +
        ", address='" + address + '\'' +
        '}';
  }
}

3. Xây dựng lớp Officer.java

package b1;

import java.time.LocalDate;

public class Officer {
  protected String name;
  protected int age;
  protected String gender;
  protected String address;

  public Officer(String name, int age, String gender, String address) {
    this.name = name;
    this.age = age;
    this.gender = gender;
    this.address = address;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }
}

4. Xây dựng lớp Engineer.java

package b1;

import java.time.LocalDate;

public class Engineer extends Officer {
  private String branch;
  public Engineer(String name, int age, String gender, String address, String branch) {
    super(name, age, gender, address);
    this.branch = branch;
  }

  public String getBranch() {
    return branch;
  }

  public void setBranch(String branch) {
    this.branch = branch;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Engineer{" +
        "branch='" + branch + '\'' +
        ", name='" + name + '\'' +
        ", age=" + age +
        ", gender='" + gender + '\'' +
        ", address='" + address + '\'' +
        '}';
  }
}

5. Xây dựng lớp ManagerOfficer.java

package b1;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;

public class ManagerOfficer {
  private List<Officer> officers;

  public ManagerOfficer() {
    this.officers = new ArrayList<>();
  }

  public void addOfficer(Officer officer) {
    this.officers.add(officer);
  }

  public List<Officer> searchOfficerByName(String name) {
    return this.officers.stream().filter(o -> o.getName().contains(name)).collect(Collectors.toList());
  }

  public void showListInforOfficer() {
    this.officers.forEach(o -> System.out.println(o.toString()));
  }
}

6. Xây dựng lớp Main.java

package b1;

import java.util.Scanner;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    ManagerOfficer managerOfficer = new ManagerOfficer();
    while (true) {
      System.out.println("Application Manager Officer");
      System.out.println("Enter 1: To insert officer");
      System.out.println("Enter 2: To search officer by name: ");
      System.out.println("Enter 3: To show information officers");
      System.out.println("Enter 4: To exit:");
      String line = scanner.nextLine();
      switch (line) {
        case "1": {
          System.out.println("Enter a: to insert Enginner");
          System.out.println("Enter b: to insert Worker");
          System.out.println("Enter c: to insert Staff");
          String type = scanner.nextLine();
          switch (type) {
            case "a": {
              System.out.print("Enter name: ");
              String name = scanner.nextLine();
              System.out.print("Enter age:");
              int age = scanner.nextInt();
              System.out.print("Enter gender: ");
              scanner.nextLine();
              String gender = scanner.nextLine();
              System.out.print("Enter address: ");
              String address = scanner.nextLine();
              System.out.print("Enter branch: ");
              String branch = scanner.nextLine();
              Officer engineer = new Engineer(name, age, gender, address, branch);
              managerOfficer.addOfficer(engineer);
              System.out.println(engineer.toString());
              break;

            }
            case "b": {
              System.out.print("Enter name: ");
              String name = scanner.nextLine();
              System.out.print("Enter age:");
              int age = scanner.nextInt();
              System.out.print("Enter gender: ");
              scanner.nextLine();
              String gender = scanner.nextLine();
              System.out.print("Enter address: ");
              String address = scanner.nextLine();
              System.out.print("Enter level: ");
              int level = scanner.nextInt();
              Officer worker = new Worker(name, age, gender, address, level);
              managerOfficer.addOfficer(worker);
              System.out.println(worker.toString());
              scanner.nextLine();
              break;
            }
            case "c": {
              System.out.print("Enter name: ");
              String name = scanner.nextLine();
              System.out.print("Enter age: ");
              int age = scanner.nextInt();
              System.out.print("Enter gender: ");
              scanner.nextLine();
              String gender = scanner.nextLine();
              System.out.print("Enter address: ");
              String address = scanner.nextLine();
              System.out.print("Enter task: ");
              String task = scanner.nextLine();
              Officer staff = new Staff(name, age, gender, address, task);
              managerOfficer.addOfficer(staff);
              System.out.println(staff.toString());
              break;
            }
            default:
              System.out.println("Invalid");
              break;
          }
          break;
        }
        case "2": {
          System.out.print("Enter name to search: ");
          String name = scanner.nextLine();
          managerOfficer.searchOfficerByName(name).forEach(officer -> {
            System.out.println(officer.toString());
          });
          break;
        }
        case "3": {
          managerOfficer.showListInforOfficer();
          break;
        }
        case "4": {
          return;
        }
        default:
          System.out.println("Invalid");
          continue;
      }

    }
  }

}