Ngôn ngữ HTML - Thiết kế phiếu đăng ký

Tạo trang web cho phép người dùng điền thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia trương trình khuyến mãi

Yêu cầu thiết kế:

STT Đối tượng Yêu cầu
1 Trang web Tiêu đề cửa sổ: Tạo form và các điều khiển trên form
2 Nội dung trang web
 • Tạo form
 • Tạo table trong form
 • Tạo các điểu khiển Text Fields, Radio, Drop-down box và nút Button
 • Đ.k Nghề nghiệp có danh sách như sau:
 • Tạo điều khiển nhãn dùng để in câu thông báo ”Bạn đã đăng ký thành công!!!”
   

Yêu cầu xử lý:

STT Đối tượng Yêu cầu xử lý chức năng
1 Nút Đồng ý Khi chọn: Xuất nội dung câu thông báo

Mã nguồn Javascript : 

function Register(){
				var txtFullName  	= document.getElementById('txtFullName');
				var txtAddress 	= document.getElementById('txtAddress');
				var txtPhone   	= document.getElementById('txtPhone');
				var txtMale 		= document.getElementById('txtMale');
				var txtFemale 		= document.getElementById('txtFemale');
				var job   		= document.getElementById('cboJob');
				var product 		= document.getElementById('cboProduct');
				var tb   		= document.getElementById('tb');
				var txtNumber = document.getElementById('txtNumber');
				if (txtFullName.value.trim() == '')
					alert('Họ và tên không được để trống !');	 
				else
				{
				  if (txtAddress.value.trim() == '') 
						alert('địa chỉ không được để trống !');	  
				 else {
					 if (txtPhone.value.trim() == '') 
						 alert('Số điện thoại không được để trống !');
						 else{
							if (txtMale.checked == false && txtFemale.checked == false) 
								alert('Vui lòng chọn giới tính');
								else{
									if (txtNumber.value.trim() == '') 
										alert('Vui lòng nhập số người tham gia');

								else 
									 tb.innerHTML="Bạn đã đăng ký thành công!!!";
								}
						 }
					}
				}

			}

Mã nguồn HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head><title>Tiêu đề cửa sổ: Tạo form và các điều khiển trên form</title>
    <script >
			function Register(){
				var txtFullName  	= document.getElementById('txtFullName');
				var txtAddress 	= document.getElementById('txtAddress');
				var txtPhone   	= document.getElementById('txtPhone');
				var txtMale 		= document.getElementById('txtMale');
				var txtFemale 		= document.getElementById('txtFemale');
				var job   		= document.getElementById('cboJob');
				var product 		= document.getElementById('cboProduct');
				var tb   		= document.getElementById('tb');
				var txtNumber = document.getElementById('txtNumber');
				if (txtFullName.value.trim() == '')
					alert('Họ và tên không được để trống !');	 
				else
				{
				  if (txtAddress.value.trim() == '') 
						alert('địa chỉ không được để trống !');	  
				 else {
					 if (txtPhone.value.trim() == '') 
						 alert('Số điện thoại không được để trống !');
						 else{
							if (txtMale.checked == false && txtFemale.checked == false) 
								alert('Vui lòng chọn giới tính');
								else{
									if (txtNumber.value.trim() == '') 
										alert('Vui lòng nhập số người tham gia');

								else 
									 tb.innerHTML="Bạn đã đăng ký thành công!!!";
								}
						 }
					}
				}

			}
    </script>
  </head>
  <body>
    <table border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
			<tr> <td align="center" style="font-size: 20px;color: aqua;font-weight: bold">Phiếu đăng ký tham giá chường trình khuyễn mãi</td>    
			</tr>
	 		<tr><td>
			<table border="1" style="background-color:aquamarine;width: 450px;border-color:antiquewhite " cellpadding="0" cellspacing="0"> 
				<tr>
					<td>
						Họ và tên
					</td>
					<td>
						<input type="text" id="txtFullName">
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>

							Địa chỉ</td>
					<td>
						<input type="text" id="txtAddress">
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						Điện thoại
					</td>
					<td>
						<input type="text" id="txtPhone">
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
					Phái</td>
					<td>

					<span style="margin-left: 35px;">Nam: </span><input type="radio" name="txtSex" id="txtMale" value="Nam">
					<span>Nữ: </span><input type="radio" name="txtSex" id="txtFemale" value="Nữ">
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
					Nghề nghiệp</td>
					<td>
						<select name="job" id="cboJob">
							<option value="doctor">Bác sĩ</option>
							<option value="engineer">Kĩ sư</option>
							<option value="teacher">Giáo viên </option>
							<option value="other">Khác</option>
						 </select>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
					Chọn sản phẩm tham gia</td>
					<td>
						<select name="product" id="cboProduct">
							<option value="1">Kem đánh răng</option>
							<option value="2">Bột giặt</option>
							<option value="3">Dầu gội đầu </option>
							<option value="4">Sữa tắm </option>
						 </select>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						Số người dự đoán</td>
					<td>
						<input type="text" id="txtNumber">
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td colspan="2" align="center">
						<button onclick="Register()">Đồng ý</button>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td colspan="2" align="center" >
						<span id="tb"></span>
					</td>
				</tr>
			</table>
		</td>
		</tr>
  </table>
  </body>
</html>

Xem ví dụ