Layout website - Mẫu thiết kế CSS

Dưới đây là một số mẫu Layout CSS

Các mẫu CSS này sử dụng Cascading Style Sheets để thiết kế một trang web tải nhanh, nhẹ. Tất cả các hiệu ứng hình ảnh đã được tạo ra bằng cách sử dụng HTML và CSS. Không có hình ảnh nào được sử dụng.

Mẫu 1 Mẫu 2
Xem ví dụ
 
Xem ví dụ
 
Mẫu 3 Mẫu 4
Xem ví dụ
 
Xem ví dụ
 
Mẫu 5 Mẫu 6
Xem ví dụ
 
Xem ví dụ
 
Mẫu 7 Mẫu 8
Xem ví dụ Xem ví dụ