Layout website - Mẫu thiết kế

Dưới đây là một số mẫu Layout

Các mẫu HTML này cung cấp bố cục cơ bản cho phép bạn tạo một trang web bằng cách "điền vào chỗ trống". Các khuôn mẫu tuân theo chuẩn HTML5 và chúng sử dụng các phần tử được giới thiệu trong HTML5 như: <main>, <article>, <header>, <footer>, <footer>

Layout 3 cột Layout 3 cột, 2 menu phải
Xem ví dụ
 
Xem ví dụ
 
Layout 2 cột, Menu trái, Header & Footer Layout 2 cột, Menu phải, Header & Footer
Xem ví dụ
 
Xem ví dụ
 
Layout 2 cột, Menu trái Layout 2 cột, Menu phải
Xem ví dụ Xem ví dụ