Javascript - Ví dụ kiểm tra form

kiểm tra form hợp lệ

Tạo ra hàm kiểm tra hợp lệ bằng cách dùng từng phần tử input trong form để kiểm tra.

<html>
<head>
<title>Check Form Register</title>
<META name="Author" content="Scorpion">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<script language="JavaScript">
  function checkinput(){
    username=document.myform.username;
    password=document.myform.password;
    password1=document.myform.password1;
    hoten=document.myform.hoten;
    diachi=document.myform.diachi;
    email=document.myform.email;
    dienthoai=document.myform.dienthoai;
    reg1=/^[0-9A-Za-z]+[0-9A-Za-z_]*@[\w\d.]+.\w{2,4}$/;
    testmail=reg1.test(email.value);
    if(username.value==""){
      alert("Hãy chọn tên đăng nhập");
      username.focus();
      return false;
    }
    if(password.value==""){
      alert("Chưa nhập mật khẩu");
      password.focus();
      return false;
    }
    if(password1.value==""||password1.value!==password.value){
      alert("Mật khẩu lần 2 chưa khớp");
      password1.focus();
      return false;
    }
    if(hoten.value==""){
      alert("Hãy nhập vào họ tên của bạn");
      hoten.focus();
      return false;
    }
    if(diachi.value==""){
      alert("Chưa nhập địa chỉ");
      diachi.focus();
      return false;
    }
    if(!testmail){
      alert("Địa chỉ email không hợp lệ");
      email.focus();
      return false;
    }
    if(isNaN(dienthoai.value)){
      alert("Số điện thoại chưa chính xác");
      dienthoai.focus();
      return false;
    }
    else alert('OK, đã nhập đúng dữ liệu');
    return true;
  }
</script>
</head>

<body>
<form name="myform" method="post" action="#" onsubmit="return checkinput();">
    <table align="center">
     <p><strong><font color="#FF0000">Đăng ký thành viên</font></strong>
       </p>
     <tr>
      <td>Xin vui lòng nhập đúng<br />
       các thông tin cá nhân</td>
     </tr>
     <p></p>
     <tr>
      <td><b>Tên đăng nhập:</b></td>
      <td><input type="text" name="username" /></td>
     </tr>
     <tr>
      <td><b>Mật khẩu:</b></td>
      <td><input type="password" name="password" /></td>
     </tr>
     <tr>
      <td><b>Nhập lại Mật khẩu:</b></td>
      <td><input type="password" name="password1" /></td>
     </tr>
     <tr>
      <td><b>Họ tên:</b></td>
      <td><input type="text" size="30" name="hoten" /></td>
     </tr>
     <tr>
      <td><b>Địa chỉ:</b></td>
      <td><input type="text" size="30" name="diachi" /></td>
     </tr>
     <tr>
      <td><b>Email:</b></td>
      <td><input type="text" size="30" name="email" /></td>
     </tr>
     <tr>
      <td><b>Số điện thoại:</b></td>
      <td><input type="text" size="20" name="dienthoai" /></td>
     </tr>
     <p align="center"> </p>
    </table>
    <p align="center">
      <input type="submit" value="Đăng ký" style="color:yellow;background:green">
      <input type="reset" value="Làm lại" style="color:yellow;background:green">
    </p>
   </form>
</body>
</html>

Xem ví dụ