Javascript - thuộc tính innerText

Thuộc tính innerText trong JS

Thuộc tính innerText có thể được dùng để xuất văn bản động trên tài liệu html. Ở đây, văn bản sẽ không được hiểu là văn bản html nhưng văn bản thông thường.

Nó được sử dụng chủ yếu trong các trang web để tạo ra các nội dung động như xuất tin nhắn xác nhận, tạo mật khẩu mạnh vv

Ví dụ thuộc tính innerText

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ hiển thị mật khẩu sau phím được nhấn.

<script type="text/javascript" > 
function validate() { 
var msg; 
if(document.myForm.userPass.value.length>5){ 
msg="good"; 
} 
else{ 
msg="poor"; 
} 
document.getElementById('mylocation').innerText=msg; 
 } 
 
</script> 
<form name="myForm"> 
<input type="password" value="" name="userPass" onkeyup="validate()"> 
Strength:<span id="mylocation">no strength</span> 
</form> 

Xem ví dụ