Javascript - Thuộc tính innerHTML

Thuộc tính innerHTML trong JS

Thuộc tính innerHTML có thể được dùng để xuất HTML động .
Nó được sử dụng chủ yếu trong các trang web để tạo ra các html động như là mẫu đăng ký, mẫu bình luận, liên kết vv

Ví dụ về thuộc tính innerHTML

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo ra các biểu form html khi người dùng nhấp vào nút.
Trong ví dụ này, chúng tôi đang tự động viết các mẫu html bên trong thẻ div có id mylocation. Chúng ta xác định vị trí này bằng cách gọi phương thức document.getElementById ().

<script type="text/javascript" > 
function showcommentform() { 
var data="Name:<input type='text' name='name'><br>Comment:<br><textarea rows='5' cols='80'></textarea> <br><input type='submit' value='Post Comment'>"; 
document.getElementById('mylocation').innerHTML=data; 
} 
</script> 
<form name="myForm"> 
<input type="button" value="comment" onclick="showcommentform()"> 
<div id="mylocation"></div> 
</form> 
					

Xem ví dụ

Ví dụ khác về việc dấu, hiển thị form sử dụng thuộc tính innerHTML

  <html> 
<head> 
<title>First JS</title> 
<script> 
var flag=true; 
function commentform(){ 
var cform="<form action='Comment'>Enter Name:<br><input type='text' name='name'/><br/>" 
cform+="Enter Email:<br><input type='email' name='email'/><br>Enter Comment:<br/>" 
cform+="<textarea rows='5' cols='70'></textarea><br><input type='submit' value='Post Comment'/></form>"; 
if(flag){ 
document.getElementById("mylocation").innerHTML=cform; 
flag=false; 
}else{ 
document.getElementById("mylocation").innerHTML=""; 
flag=true; 
} 
} 
</script> 
</head> 
<body> 
<button onclick="commentform()">Comment</button> 
<div id="mylocation"></div> 
</body> 
</html>

Xem ví dụ