Javascript - Number JS

Đối tượng Number trong JS

Trong Javascript có một đối tượng thường được dùng để xử lý kiểu dữ liệu number đó là đối tượng Number, đối tượng này thường có hai dạng đó là số có dấu chấm động và số không có dấu chấm động.

Cú pháp:

var n=new Number(value);

Nếu giá trị không thể chuyển đổi giá trị sang dạng số, nó trả về NaN (Không phải là một Số) có thể dùng phương thức isNaN () để kiểm.

Ví dụ: Có thể gán trực tiếp số cho biến

<script>
var x=102;//integer value  
var y=102.7;//floating point value  
var z=13e4;//exponent value, output: 130000  
var n=new Number(16);//integer value by number object  
</script>

Xem ví dụ

Hằng của đối tượng Number

Bảng danh sách các hằng 

Hằng Giải thích
MIN_VALUE Trả về giá trị nhỏ nhất trong Javascript có thể tới 5E-324 .
MAX_VALUE Trả về số lớn nhất có thể trong JavaScript có thể tới 1.7976931348623157E+308.
POSITIVE_INFINITY Trả về giá trị dương vô cực.
NEGATIVE_INFINITY Trả về giá trị âm vô cực .
NaN Giá trị không phải số.

Bảng danh sách các phương thức của đối tượng Number:
Phương thức Giải thích
toExponential() Làm một số hiển thị ở dạng số mũ, ngay cả khi số này là trong một dãy trong đó JavaScript thường sử dụng ký hiệu chuẩn.
toFixed() Định dạng một số với một số chữ số đặc trưng tới bên phải của phần thập phân.
toLocaleString() Trả về một phiên bản giá trị chuỗi của số hiện tại trong một định dạng mà có thể đa dạng theo thiết lập nội bộ của trình duyệt.
toPrecision() Định nghĩa bao nhiêu chữ số (bao gồm các chữ số ở bên phải và bên trái phần thập phân) để hiển thị một số.
toString() Đổi số sang chuỗi.
valueOf() Trả về giá trị của số.
isNaN() Kiểm tra xem một giá trị nào đó có phải là NaN hay không.