Javascript - Lệnh thao tác đối tượng

Các lệnh thao tác trên đối tương của JS

Các lệnh giúp chúng ta dễ dàng thao tác trên đối tượng

1. Lệnh For...in
Câu lệnh này được sử dụng biêt tất cả các thuộc tính (properties) của một đối tượng. 

Cú pháp:

for (<variable> in <object>) {
//Các câu lệnh
}

Ví dụ:  Tạo trang (ForIn.htm)  in tất cả các thuộc tính của đối tượng Window. 

<Body><SCRIPT LANGUAGE= "JavaScript">
document.write("The properties of the Window  object are: <BR>");
for (var x in window)
	document.write("     "+ x + ", ");
</SCRIPT></Body>

Xem ví dụ

2. Biến new
Biến new được thực hiện để tạo ra một thể hiện mới của một đối tượng

Cú pháp:

objectvar = new object_type ( param1 [,param2]... [,paramN])

3. Từ Khóa This
Từ khoá this được sử dụng để chỉ đối tượng hiện thời. 

this [.property]

4. Lệnh With
Lệnh này được sử dụng để thiết lập đối tượng ngầm định cho một nhóm các lệnh.

with(object){
	// statement
}

Ví dụ: Tạo trang (Object.htm) minh hoạ cách tạo và sử dụng biến New, từ khoa this và lệnh with.

<HTML> 
<HEAD><TITLE>Function Example </TITLE>
<Script Language= "JavaScript">
function person(first_name, last_name, age, sex){
	this.first_name=first_name;
	this.last_name=last_name;
	this.age=age;
	this.sex=sex;
	this.printStats=printStats;
}
function printStats() {
	with (document) {
write (" Name :" + this.last_name + " " + this.first_name + "<BR>" );
	write("Age :"+this.age+"<BR>");
	write("Sex :"+this.sex+"<BR>");
	}
}
person1= new person("Thuy", "Dau Bich", "23", "Female");
person2= new person("Chung", "Nguyen Bao", "24", "Male");
person3= new person("Binh", "Nguyen Nhat", "24", "Male");
person4= new person("Hoan", "Do Van", "23", "Male");
person1.printStats();
person2.printStats();
person3.printStats();
person4.printStats();
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY> </BODY>
</HTML>

Xem ví dụ