Javascript - Lệnh break và continue

Lệnh break và lệnh continue trong PHP

1. Lệnh Break 
Trong JS, lệnh break là một lệnh mà khi gặp lệnh đó thì chương trình sẽ nhảy ra khỏi vòng lặp chứa nó.
Cú pháp 

Break;

Ví dụ:

<script>
arr = new Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0);
for(i=0;i<arr.length;  i++ )
{
  if( arr[i] == 3 )
	break;

  document.write("Giá trị "+ arr[i] +" <br />");
}
</script>

Xem ví dụ

Giải thích:
Đoạn chương trình trên kiểm tra if(value==3) thoát khỏi vòng lặp nên chỉ print các giá trị sau
Giá trị 1
Giá trị 2


2. Lệnh Continue:
Tong JS, lệnh continue là lệnh mà khi gặp nó thì chương trình sẽ bỏ qua những câu lệnh phía dưới nó(trong cùng 1 câu lệnh lặp) để thực hiện 1 vòng lặp mới.
Cú pháp: 

Continue;

Ví dụ:

<script>
arr = new Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0);
for(i=0;i<arr.length;  i++ )
{
  if( arr[i] == 3 )
	continue;

  document.write("Giá trị "+ arr[i] +" <br />");
}
</script>

Xem ví dụ

Giải thích:
Trong ví dụ trên đoạn chương trình không print value có giá trị bằng ==3