Javascript - Ghi chú

Ghi chú  (chú thích ) trong Javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách ghi chú trong Javascript.

Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều hỗ trợ chức năng ghi chú (hay còn gọi là comment) nhằm giúp ta diễn giải một số đoạn code nào đó để khi đọc vào có thể hiểu ý nghĩa của chúng.
Trong quá trình thông dịch một đoạn code Javascript bỏ qua  những nơi có dòng ghi chú.

Các ưu điển của việc ghi chú trong Javascript

Có hai ưu điểm chính của việc ghi chú trong Javascript.

 1. Lập trình viên khác dễ dàng hiểu code của người khác viết.
 2. Để tránh mã không cần thiết. Đôi khi, chúng ta thêm mã để thực hiện một số công việc. Nhưng sau một thời gian, có thể cần phải vô hiệu mã. Trong trường hợp này, tốt hơn là sử dụng cách ghi chú.

Các loại ghi chú trong Javascript

Có 2 loại ghi chú trong Javascript

 1. Ghi chú trên cùng một dòng
 2. Ghi chú trên nhiều dòng

Chú thich trên cùng một dòng trong Javascript

Chúng ta sử dụng hau dấu xoẹt (//) để tạo ghi chú đơn dòng. Được sử dụng trước, sau dòng lệnh.

Ví dụ: Ghi chú trên cùng một dòng, ghi chú trước dòng lệnh.

<script> 
// It is single line comment 
document.write("hello javascript"); 
</script> 

Xem ví dụ

Ví dụ: Ghi chú trên cùng một dòng, ghi chú sau dòng lệnh.

<script> 
var a=10; 
var b=20; 
var c=a+b;//It adds values of a and b variable 
document.write(c);//prints sum of 10 and 20 
</script> 

Xem ví dụ

Ghi chú nhiều dòng trong Javascript

Ghi chú trên nhiều dòng cũng có thể sử dụng trên một dòng. 
Ghi chú đa dòng là ghi chú trên nhiều dòng. Chúng ta sử dụng cú pháp sau để tạo ghi chú đa dòng

Cú pháp:

/*
Noi dung ghi chu
*/

Ví dụ:

<script> 
/* Đây là ghi chú trên nhiều dòng. 
Đoạn mã sau không thực thi */ 
document.write("Học Javascript (JS) không khó, mà khổ"); 
</script> 

Xem ví dụ