Javascript - Đối tượng window

Đối tượng window trong JS

Đối tượng Window đại diện cho một cửa sổ trong trình duyệt. Một đối tượng Window  được tạo ra tự động bởi trình duyệt.
Window  là đối tượng của trình duyệt, nó không phải là đối tượng của javascript. Các đối tượng javascript là chuỗi, mảng, ngày, v.v ...

Nếu văn bản HTML chứa các thẻ frame hoặc iframe. Thì trình duyệt tạo thêm đối tượng window cho mỗi frame

Các phương thức của đối tượng window

Bảng danh sách các phương thức quan trọng của đối tượng window

Phương thức Giải thích
alert ("message") Hiển thị hộp hội thoại với chuỗi "message" và nút OK.
confirm("message") Hiển thị hộp hội thoại với chuỗi "message", nút OK và nút Cancel. Trả lại giá trị True cho OK và False cho Cancel.
prompt ("message" [,"defaultInput"]) Mở một hộp hội thoại để nhận dữ liệu vào trường text.
[windowVar = ][window]. open("URL", "windowName", [ "windowFeatures" ] ) Mở cửa sổ mới.
close() Đóng cửa sổ hiện tại.
TimeoutID = setTimeout(expression,msec) Đánh giá biểu thức expresion sau thời gian mse.

1. Ví dụ sử dụng hàm alert()

Khi đó sẽ chờ cho đến khi người sử dụng nhấn vào nút OK . Thông thường, cách thức alert() được sử dụng trong các trường hợp:

 • Thông tin đưa vào form không hợp lệ
 • Kết quả sau khi tính toán không hợp lệ
 • Khi dịch vụ chưa sẵn sàng để truy nhập dữ liệu
<Body> 
<script Language="JavaScript">
alert("Chào mừng bạn đến với JavaScript!. \n Nhấn Ok để tiếp tục");
</script>
Chúc bạn thành công!!!
</Body> 

Xem ví dụ

2. Ví dụ sử dụng hàm confirm()

Lệnh confirm() tạo ra 1 hộp thoại gồm 1 dòng thông báo, nút OK và nút Cancel. Người sử dụng có thể click vào OK. Khi đó sẽ xử lý thực hiện hành động theo yêu cầu, ngược lại khi Click vào Cancel sẽ bỏ đóng hộp thọai thông bao. 
Thường sử dụng trong các trường hỏi đáp, xác nhận quyết định xử lý thông tin từ phía người dùng.

html><head>
<script>
function Hoidap(){
  question = confirm("Bạn thật sự muốn truy cập Website")
  if (question !="0"){
    top.location = "http://www.tuoitre.com.vn/"
  }
}
</script>
</head>
<body>
Hãy click vào đây để truy cập website:<a href="" onClick="Hoidap();return false;">
Báo Tuổi Trẻ </a> 
</body></html>

Xem ví dụ

3. Ví dụ sử dụng hàm prompt()

Một hộp thoại gồm 1 dòng thông báo, 1 trường nhập dữ liệu, 1 nút OK và 1 nút Cancel. Người sử dụng nhập vào trường đó rồi kích vào OK. Khi đó, ta có thể xử lý dữ liệu vừa đưa vào.

<Body>
<script Language="JavaScript">
var  name=window.prompt("Xin chào!Bạn tên gì?","");
document.write("Xin chào bạn " + name + " ! Chúc bạn học tốt JavaScript ");
</script>
</Body>

Xem ví dụ

4. Ví dụ sử dụng hàm open() và close()

Hiển thị nội dung trong cửa sổ mới

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Frame Example </TITLE>
</HEAD>
<BODY> 
<FORM>
<INPUT TYPE="button" VALUE="Open Second Window" onClick="msgWindow=window.open('http://www.google.com.vn','window2','resizable=no,width=200,height=200')">
<P>
<A HREF="doc2.html" TARGET="window2"> 
Load a file into window2 </A>
</P>
<INPUT TYPE="button" VALUE="Close Second Window"
	onClick="msgWindow.close()">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

Xem ví dụ

4. Ví dụ sử dụng hàm setTimeout()

Hàm này thực thi sau milliseconds

<script type="text/javascript"> 
function msg(){ 
setTimeout( 
function(){ 
alert("Welcome to Hiệp Sĩ IT sau 2 giây") 
},2000); 
 
} 
</script> 
 
<input type="button" value="click" onclick="msg()"/> 

Xem ví dụ