Javascript - Đối tượng Navigator

Đối tượng Navigator trong JS

Đối tượng navigator JavaScript được sử dụng để phát hiện trình duyệt. Nó có thể được sử dụng để lấy thông tin trình duyệt như appName, appCodeName, userAgent vv

Đối tượng Navigator là thuộc tính của Window. Truy cập thuộc tính theo cú pháp:

window.navigator 

Hoặc

navigator 

Các thuộc tính của đối tượng Navigator

Có nhiều thuộc tính của đối tượng Navigator để lấy thông tinh trình duyệt:

Thứ tự. Thuộc tính Giải thích
1 appName Xác định tên trình duyệt.
2 appVersion Xác định phiên bản trình duyệt.
3 appCodeName Xác định tên mã nội tại của trình duyệt (Atlas).
4 cookieEnabled Trả về true nếu trình duyệt cho phép ghi cookie
5 userAgent Xác định header của user - agent.
6 language Xác định ngôn ngữ của trình duyệt. Nó chỉ được hỗ trợ trong Netscape và Firefox .

Các phương thức của đối tượng JS

No. Phương thức Giải thích
1 javaEnabled() True nếu trình duyệt cho phép chạy JS.

Ví dụ: 

<script> 
document.writeln("<br/>navigator.appCodeName: "+navigator.appCodeName); 
document.writeln("<br/>navigator.appName: "+navigator.appName); 
document.writeln("<br/>navigator.appVersion: "+navigator.appVersion); 
document.writeln("<br/>navigator.cookieEnabled: "+navigator.cookieEnabled); 
document.writeln("<br/>navigator.language: "+navigator.language); 
document.writeln("<br/>navigator.userAgent: "+navigator.userAgent); 
document.writeln("<br/>navigator.platform: "+navigator.platform); 
document.writeln("<br/>navigator.onLine: "+navigator.onLine); 
</script> 

Xem ví dụ